Algemene voorwaarden inzake de ter beschikking stelling, verkoop en levering van zaken en diensten

Van den Anker Conditioning, gevestigd te Kerkdriel

Artikel 1: Definities

Van den Anker: De eenmanszaak ‘Van den Anker Conditioning’, tevens handelende onder de naam Zeilwasserij Van den Anker, gevestigd aan de Nijverheidsstraat 6 H, 5331 PT te Kerkdriel.
Koper: De partij, handelende in de uitoefening van beroep of bedrijf die met Van den Anker een overeenkomst wenst af te sluiten of heeft afgesloten terzake van de levering van goederen, diensten of welke andersoortige transactie dan ook.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Toepasselijkheid van door Koper gehanteerde Algemene Voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en rechtsbetrekkingen waarbij Van den Anker als (potentieel) verkoper en/of leverancier van zaken en/of diensten optreedt. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten van Van den Anker waarbij diensten of zaken van derden dienen te worden betrokken ter uitvoering daarvan.
 3. Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts na schriftelijk verzoek en uitdrukkelijke bevestiging van dat verzoek door de wederpartij worden afgeweken.
 4. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden strijdig met de wet wordt bevonden of om welke andere reden dan ook ongeldig blijkt te zijn,blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht.

Artikel 3: Aanbiedingen en prijsopgaven

 1. Alle aanbiedingen, prijsopgaven, prijslijsten en dergelijke van Van den Anker - in welke vorm ook gedaan - zijn vrijblijvend en worden gedaan op basis van de op het tijdstip der opdracht geldende specificaties. Opgegeven (leverings-)termijnen zijn uitsluitend indicatief bedoeld en geven Koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen en hebben een eenmalig karakter, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders bepaald.
 2. Aangeboden zaken zijn uitsluitend leverbaar in de bij het aanbod aangegeven uitvoeringen, verpakkingseenheden en -hoeveelheden.
 3. Eventuele wijzigingen van de aangeboden zaken door de betreffende fabrikant en/of leverancier op het gebied van kwaliteit, kwantiteit of anderszins, worden uitdrukkelijk als mogelijkheid voorbehouden. Bij een redelijke wijziging van producteigenschappen kan Koper hieraan niet het recht ontlenen de overeenkomst te ontbinden of schadevergoeding te vorderen.
 4. De prijzen zoals opgegeven in prijslijsten, aanbiedingen en offertes of in welke andere (gedrukte of digitale) vorm zijn netto en exclusief BTW, andere heffingen van overheidswege, eventuele verzend-, vervoers-, verpakkings-, en installatiekosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Opgegeven prijzen kunnen door Van den Anker te allen tijde zonder voorafgaande aankondiging of opgaaf van reden worden gewijzigd.

Artikel 4: Tot stand komen van een overeenkomst

 1. Een overeenkomst tussen Van den Anker en Koper komt niet eerder tot stand dan nadat Van den Anker een bestelling of opdracht van Koper schriftelijk heeft bevestigd, dan wel zonder voorafgaande orderbevestiging de bestelling of opdracht is begonnen uit te voeren.
 2. Afbeeldingen, tekeningen, gebruiksmogelijkheden en gewichtsvermeldingen die in door of in opdracht van Van den Anker uitgegeven folders en dergelijke voorkomen of die bij aanbiedingen of orderbevestigingen zijn gevoegd, respectievelijk daar zijn genoemd, geven een algemene voorstelling van hetgeen Van den Anker aanbiedt en zijn niet bindend als zodanig. Veranderingen en verbeteringen blijven voorbehouden.
 3. Van den Anker aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van druk- en/of zetfouten of andersoortige fouten in door Van den Anker verspreid druk- of reclamewerk.
 4. Annulering van een overeenkomst door Koper is slechts toegestaan met wederzijds goedvinden of indien en voor zover hierin door de bepalingen van deze algemene voorwaarden of van de overeenkomst wordt voorzien.
 5. Het doen van een samengestelde prijsopgave verplicht Van den Anker nimmer tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 5: Uitvoering van de overeenkomst

 1. Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Van den Anker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig, doch in ieder geval binnen veertien dagen na het verzoek van Van den Anker, aan Van den Anker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Van den Anker zijn verstrekt, heeft Van den Anker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de door Van den Anker daarvoor normaliter gehanteerde tarieven aan de Koper in rekening te brengen.
 2. Van den Anker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die ontstaat door het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens door Koper.
 3. Indien door Van den Anker of door Van den Anker ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Koper of een door Koper aangewezen locatie, draagt Koper kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 4. Koper vrijwaart Van den Anker voor alle mogelijke en eventuele aanspraken of schadeclaims of welke andere aansprakelijkstellingen dan ook, die met de uitvoering van deze overeenkomst samenhangen en die aan Koper toerekenbaar zijn.
 5. Koper is gehouden de zaken af te nemen op het moment dat Van den Anker deze bij Koper aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze haar volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld. Indien Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Van den Anker gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Koper.
 6. Indien drie maanden verstrijken na de oorspronkelijke leveringsdatum en Koper afname blijft weigeren of nalatig blijft in het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, worden de zaken geacht eigendom te zijn van Van den Anker.
 7. Indien geen andere plaats is overeengekomen, geschiedt aflevering/ uitvoering op het adres van Van den Anker. Indien aflevering op het adres van Koper is overeengekomen, is hieraan voldaan door aflevering van de zaken op het dichtst bij het adres gelegen punt waar het vervoermiddel naar het oordeel van de vervoerder nog zonder bezwaar kan komen. Bij het lossen en opslaan in de betreffende ruimte zal Koper om niet alle redelijkerwijs te verlangen hulp verlenen bij gebreke waarvan het afladen reeds als aflevering zal worden aangemerkt.
 8. Het transport van door Van den Anker te leveren goederen geschiedt voor risico van Koper, onverschillig welke middelen van vervoer en welke reisroute wordt gekozen.
 9. Van den Anker is gerechtigd de door hem verschuldigde prestatie in gedeelten na te komen waarbij elke gedeeltelijke uitvoering afzonderlijk kan worden gefactureerd.
 10. Overschrijding van een overeengekomen (leverings)termijn door welke oorzaak ook, geeft Koper nimmer het recht schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst te vorderen, noch geeft dit Koper enig recht tot opschorting of verrekening. Indien te voorzien is dat een termijn zal worden overschreden, zal Van den Anker Koper hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. De ontvangst van bestelde goederen of de uitvoering van de verleende opdracht kan nimmer op grond van overschrijding van de (leverings)termijn door Koper worden geweigerd. In zulke gevallen is Van den Anker gerechtigd zijn verplichtingen na te komen op een met Koper nader overeen te komen datum. Wel heeft Koper het recht om na het verstrijken van de opgegeven (leverings)termijn Van den Anker schriftelijk te sommeren binnen 30 dagen te leveren / de overeenkomst uit te voeren. Bij overschrijding van laatstgenoemde termijn heeft Koper het recht de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden. Wanneer bestelde goederen voor Koper beschikbaar zijn, doch niet door Koper worden afgenomen, vindt levering plaats door een schriftelijke mededeling van Van den Anker. Vanaf dit tijdstip worden de goederen voor rekening en risico van Koper opgeslagen.
 11. Wanneer is overeengekomen dat te leveren goederen binnen een bepaalde termijn door de Koper zullen worden afgeroepen en deze daarin in gebreke blijft, dan heeft Van den Anker het recht zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, de goederen naar eigen goeddunken aan Koper te leveren dan wel deze goederen voor rekening en risico van Koper op te slaan of aan derden te verkopen, waarmee Van den Anker aan zijn verplichting tot levering zal hebben voldaan, onverminderd de verplichting van Koper tot schadevergoeding aan Van den Anker.
 12. Van den Anker is te allen tijde gerechtigd de wijze te bepalen waarop de overeenkomst door Van den Anker dient te worden uitgevoerd. Van den Anker is te allen tijde gerechtigd om zonder toestemming van Koper een opdracht, of delen daarvan, door derden te laten verrichten indien dit naar het oordeel van Van den Anker een goede uitvoering van de opdracht bevordert, tenzij dit evident in strijd zou zijn met de aard van de opdracht of de belangen van Koper in ernstige mate zou schaden.
 13. Indien Koper, nadat een opdracht door hem aan Van den Anker is verstrekt alsnog wijzigingen wenst aan te brengen in de uitvoering daarvan, dienen deze tijdig en schriftelijk aan Van den Anker te worden gemeld. Van den Anker behoudt zich het recht voor om bij wijzigingen in de opdracht eventueel een verandering in de prijs aan te brengen of af te zien van het doorvoeren van de wijziging in zijn geheel.
 14. Wijzigingen in arbeidslonen, kostprijzen van grondstoffen of materialen, belastingen, verpakkingskosten, transport en verzekering die betrekking hebben op de overeengekomen prestatie van Van den Anker, geven Van den Anker het recht deze prijswijzigingen door te berekenen zonder enige verdere opslag. Doorberekening binnen twee weken na het sluiten van de overeenkomst geeft Koper het recht de overeenkomst op die grond te ontbinden. Ook indien Van den Anker met Koper ten aanzien van de terbeschikkingstelling van een zaak een vaste vergoeding, dan wel ten aanzien van producten een vaste (koop)prijs is overeengekomen, is Van den Anker niettemin gerechtigd tot verhoging van de vergoeding c.q. (koop)prijs in de gevallen als hierboven genoemd.
 15. Bij spoedopdrachten of indien de werkzaamheden op verzoek van de wederpartij dienen plaats te vinden buiten de in het vorige lid genoemde werkdagen, heeft Van den Anker het recht een toeslag te berekenen over het uurtarief.
 16. Indien de prijsstijging meer dan 15% bedraagt, is Koper gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, tenzij deze prijsstijging het gevolg is van een wijziging in de overeenkomst of voortvloeit uit een bevoegdheid daartoe ingevolge de wet.

Artikel 6. Betaling

 1. Betaling dient contant te geschieden in euro's tegen aflevering van de goederen, tenzij door partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Betalingen die niet contant geschieden, dienen te geschieden per bank of giro binnen acht dagen na factuurdatum op een door Van den Anker te specificeren rekeningnummer, onverminderd het recht van Van den Anker bij het sluiten van de overeenkomst een aanbetaling te bedingen. De aangegeven betalingstermijn is fataal en betaling dient plaats vinden zonder verrekening of opschorting uit welken hoofde ook. Alle met de betaling samenhangende kosten zijn voor rekening van Koper. Betaling kan ook bij deelleveringen worden verlangd. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Indien Koper de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn volledig heeft betaald, is Koper na het verstrijken van deze termijn, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, in verzuim en over het openstaande bedrag vanaf de factuurdatum tot aan het tijdstip van betaling een rente verschuldigd ter hoogte van 1,5% van het factuurbedrag per maand of een gedeelte van een maand. In een dergelijk geval is Van den Anker voorts gerechtigd de rekening gerechtelijk dan wel buitengerechtelijk te laten incasseren, waardoor alle hierop betrekking hebbende kosten, welke worden gesteld op minimaal 15% van de vordering met een minimum bedrag van € 50, -- voor rekening van Koper komen. Van den Anker behoudt zich het recht voor het innen van de aan hem verschuldigde bedragen aan derden toe te vertrouwen dan wel zijn vordering op Koper aan derden over te dragen.
 3. In afwijking op het voorgaande artikellid zal Van den Anker de Koper die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf na ommekomst van de eerste termijn een tweede termijn van 14 dagen geven om alsnog zonder bijkomende kosten de factuur te voldoen.
 4. Koper kan slechts bezwaar maken tegen een factuur of factuurbedrag van Van den Anker binnen de overeengekomen betalingstermijn.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling, het van toepassing worden van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, overlijden of onder curatele stelling, het overgaan tot fusie of overdracht van haar bedrijf in de ruimste zin des woords van Koper of het niet nakomen van enige uit kracht der wet of van deze voorwaarden op Koper rustende verplichtingen, het nalaten een factuur of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen door Koper, zijn alle vorderingen van Van den Anker op Koper onmiddellijk opeisbaar.
 6. Van den Anker heeft het recht de door Koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Van den Anker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.
  Van den Anker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

Artikel 7. Onderzoek, garantie en reclame

 1. Mededelingen door of namens Van den Anker betreffende de kwaliteit, samenstelling, behandeling in de ruimste zin, eigenschappen etc. van zaken gelden niet als garanties. Van den Anker garandeert de door hem geleverde zaken strikt volgens de door de fabrikant daarvan gegeven fabrieksgarantie, danwel bij verbruiksgoederen dat deze voldoen aan de gebruikelijk daaraan te stellen normen. De garantie geldt gedurende dezelfde periode als de fabrieksgarantie en bij verbruiksgoederen gedurende de gebruikelijke periode.
 2. Geringe, in de handel gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen en verschillen in kwaliteit, kleur, maat of afwerking kunnen geen grond voor reclames opleveren.
 3. Koper neemt de voorschriften inzake de wijze van opslag en behandeling van de geleverde goederen in acht. Koper controleert de goederen bij binnenkomst of anders zo spoedig mogelijk en in de mate waarin dit in redelijkheid en/of volgens gebruik van hem kan worden verlangd en meldt klachten ten aanzien van beschadiging, gebreken en/of manco binnen ten hoogste twee dagen na ontvangst schriftelijk bij Van den Anker. Dergelijke reclames worden alleen door Van den Anker in behandeling genomen wanneer de zaken zich nog in de oorspronkelijke staat waarin zij zijn afgeleverd bevinden. Eventuele niet zichtbare gebreken dient Koper binnen twee dagen na ontdekking, maar uiterlijk binnen acht dagen na ontvangst schriftelijk bij Van den Anker te melden. Indien niet binnen deze termijnen wordt gereclameerd, worden de goederen geacht te zijn goedgekeurd en aanvaard. Een gegeven garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer zonder schriftelijke toestemming van Van den Anker Koper of derden wijzigingen hebben aangebracht danwel trachten aan te brengen aan de zaak.
 4. Reclames worden door Van den Anker slechts in behandeling genomen indien Koper aan het in het vorige lid bepaalde heeft voldaan, en de beschadigingen of gebreken aan de goederen aan Van den Anker zijn toe te rekenen. Gebreken bij een deel van de geleverde goederen geven Koper niet het recht alle door Van den Anker geleverde goederen te weigeren. Reclames kunnen uitsluitend worden ingediend indien de goederen zich nog bevinden in de staat waarin zij zijn afgeleverd.
 5. Het indienen van eventuele reclames laat onverlet de verplichting van Koper tot nakoming van de overeenkomst. Wanneer Koper haar (betalings-)verplichtingen jegens Van den Anker niet stipt is nagekomen, is Van den Anker van iedere aansprakelijkheid of verplichting uit hoofde van garanties en/of reclames jegens Koper gevrijwaard.
 6. Wanneer een reclame gegrond wordt bevonden is Van den Anker gehouden de betreffende zaken te herstellen of vervangen dan wel Koper voor het factuurbedrag te crediteren, zulks ter keuze van Van den Anker. Koper blijft verplicht tot afname en betaling van de overige bestelde zaken.
 7. Op onderstaande punten kunnen wij geen garantie geven:
  • Alle delen die voorzien zijn van leer (leer kun je niet wassen)
  • Verkleuring van alle doeksoorten
  • Waterdichtheid van oude en / of sterk vervuilde doeksoorten
  • Reinigen en impregneren van katoenen tenten
  • Het loslaten van stiksels die ouder zijn dan 2 jaar
  • Het kapot gaan van ritsen, drukkers en klittenband bij kappen ouder dan 3 jaar
  • Het loslaten van kleuren, zeiltekens of logo’s, en bedrukking
  • Het verkeerd invullen van het opdrachtformulier
  • Beschadiging tijdens het transport
  • Gevolgschade in welke vorm dan ook
  • Het de-lamineren van doek
  • Het terugkomen van schimmels
  • Beschimmeling van iedere doeksoort die gewassen is
  • Roze, gele of zwarte vlekken in kunststofdoek (“Pinkstone”)
  • Afdrukken van labels en of etiketten in ramen of doek
  • Scheuren, vouwen of putjes in ramen, zeilen of kappen
  • Bij uitkering van de schade zal de uitkering nooit meer bedragen dan de totale som van de opdracht
  Mocht er een opdracht niet goed zijn uitgevoerd dan laten wij het voorwerp kosteloos weer bij u ophalen en zullen wij de klacht verhelpen. U dient zelf zorg te dragen voor het demonteren en monteren van het voorwerp indien reeds gemonteerd en wij zullen hiervoor geen vergoeding uitkeren.

Artikel 8. Retourzendingen

 1. Slechts in het geval dat Van den Anker daarmee vooraf schriftelijk heeft ingestemd, is het Koper toegestaan geleverde zaken retour te zenden. Retourzendingen dienen te geschieden in de oorspronkelijke, onbeschadigde verpakking. Creditering van geretourneerde zaken geschiedt altijd onder inhouding van 10% van het oorspronkelijk gefactureerde bedrag. De verzending van de te retourneren goederen geschiedt voor rekening en risico van de Koper, terwijl deze steeds franco dienen te worden verzonden.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. Indien door Van den Anker geleverde of ter beschikking gestelde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Van den Anker jegens Koper te allen tijde beperkt tot hetgeen in deze algemene voorwaarden is opgenomen onder artikel 7 lid 6.
 2. Voor door Koper geleden schade als gevolg van tekortkoming, onrechtmatige daad of anderszins is Van den Anker uitsluitend aansprakelijk indien de schade rechtstreeks en alleen het gevolg is van grove nalatigheid van de zijde van Van den Anker.
 3. In geval Van den Anker jegens Koper tot vergoeding van schade aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het factuurbedrag, verminderd met de door Van den Anker afgedragen omzetbelasting, van de desbetreffende levering.
 4. Van den Anker is in geen geval aansprakelijk voor schade ontstaan wegens overschrijding van termijnen, noch voor gevolgschade of indirecte schade, waaronder begrepen schade wegens gederfde winst of gemiste besparingen.
 5. Koper vrijwaart Van den Anker voor aanspraken van derden. Koper zal personeelsleden van Van den Anker nimmer aansprakelijk stellen.
 6. Koper dient de zaken van Van den Anker die zich bevinden op het terrein van Koper adequaat te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, water- en ontploffingsschade en Van den Anker op het eerste verzoek de verzekeringspolissen van deze verzekeringen te overhandigen.

Artikel 10. Zekerheden en eigendomsvoorbehoud

 1. Van den Anker behoudt zich het recht voor om bij twijfel aan de kredietwaardigheid van Koper of uit hoofde van andere zakelijke overwegingen voor eerste of latere leveringen van Koper vooruitbetaling of nadere zekerheid te verlangen. Indien dit niet ten genoegen van Van den Anker gebeurt, is Van den Anker gerechtigd de uitvoering van de betreffende overeenkomsten op te schorten of te weigeren, zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en zonder zelf afstand te doen van andere rechten uit deze overeenkomst of de wet.
 2. De eigendom van door Van den Anker geleverde zaken gaat eerst op Koper over, nadat deze aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Van den Anker, ter zake van betreffende levering, heeft voldaan. Koper is niet gerechtigd de zaken door te verkopen, danwel deze aan derden in pand te geven. Koper is verplicht Van den Anker onverwijld op de hoogte te stellen, wanneer derden rechten doen gelden op de nog in eigendom aan Van den Anker toebehorende producten.
 3. Koper verplicht zich, wanneer Van den Anker dat op enig moment verlangt, de van Van den Anker betrokken goederen tot zekerheid voor de nakoming van al zijn betalingsverplichtingen jegens Van den Anker onverwijld aan Nicl in pand te geven, op een van de wijzen beschreven in de artikelen 237 en 239 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek.
 4. Indien Koper zijn betalingsverplichtingen jegens Van den Anker ter zake van geleverde goederen niet nakomt en in gevallen als bedoeld in artikel 6 lid 4, is Van den Anker onherroepelijk gemachtigd, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, om de geleverde en nog niet betaalde goederen terug te halen of te doen terughalen van de plaats waar ze zich bevinden. Het hier bedongen recht van terughaling geldt ook indien de betaling nog niet opeisbaar is en zich omstandigheden voordoen waaruit Van den Anker redelijkerwijze kan afleiden dat Koper niet of niet tijdig zal betalen. Koper is verplicht aan Van den Anker alle medewerking te verlenen indien deze van het hier genoemde recht van terughaling gebruik maakt. Van den Anker herkrijgt, op het tijdstip dat betreffende goederen wederom in zijn bezit zijn, het volledige recht over de goederen in zijn normale bedrijfsuitoefening te beschikken, zonder zelf afstand te doen van enig recht uit de overeenkomst of de wet.
 5. Koper dient de zaken van Van den Anker die zich bevinden op het terrein van Koper adequaat te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, water- en ontploffingsschade en Van den Anker op het eerste verzoek de verzekeringspolissen van deze verzekeringen te overhandigen.

Artikel 11. Opschorting en ontbinding

 1. Indien Koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de overeenkomst voortvloeit, indien Koper in staat van faillissement is verklaard of een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend, indien Koper surséance van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem is verleend, indien Koper zijn bedrijf wordt stilgelegd of geliquideerd, indien beslag op goederen van Koper wordt gelegd, danwel indien Koper onder bewind of curatele wordt gesteld, daaronder begrepen een verzoek van Koper tot toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, heeft Van den Anker het recht de nakoming van zijn verplichtingen jegens Koper op te schorten of de overeenkomst, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, door middel van een schriftelijke mededeling aan Koper geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander onverminderd het recht van Van den Anker om nakoming en/of schadevergoeding te vorderen en onverminderd de rechten van Van den Anker genoemd in artikel 14.
 2. In geval een van de in artikel 12.1 genoemde omstandigheden zich bij Koper voordoet, zullen alle vorderingen van Van den Anker op Koper terstond en ten volle opeisbaar zijn en zal Van den Anker het recht hebben de uitvoering van alle andere overeenkomsten met Koper op te schorten of deze te ontbinden, onverminderd de verplichting tot volledige schadevergoeding jegens Van den Anker.
 3. Van den Anker behoudt ten allen tijde het recht nakoming van de overeenkomst en/of schadevergoeding voor de geleden schade te vorderen.

Artikel 12. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan: elke buiten de directe invloed van Van den Anker liggende of elke voor hem redelijkerwijze niet voorzienbare omstandigheid, die de nakoming van de verplichtingen van Van den Anker uit een overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert. Dergelijke omstandigheden zijn: beperkende overheidsmaatregelen, epidemieën, mobilisatie, oorlog, revolutie, staking, inbeslagneming, beslaglegging, onderbreking der productie, natuurrampen, geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van een derde van wie zaken of diensten worden ontvangen of gebrek aan grondstoffen, halffabrikaten, hulpstoffen en/of energie en iedere andere buiten de directe invloed van Van den Anker liggende of voor hem redelijkerwijze niet voorzienbare omstandigheid, op grond waarvan hij, indien een zodanige omstandigheid hem bekend was geweest ten tijde van het sluiten van betreffende overeenkomst, deze overeenkomst niet of niet onder gelijke voorwaarden zou hebben afgesloten.
 2. Wanneer bij overmacht nakoming van een overeenkomst redelijkerwijze niet van Van den Anker kan worden verlangd, heeft hij het recht de uitvoering van betreffende overeenkomst op te schorten dan wel deze overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 3. Nakoming in een of meer gevallen onder omstandigheden als omschreven in artikel 13.1, tast het recht niet aan om in volgende gevallen van overmacht van de bevoegdheid tot opschorting of ontbinding gebruik te maken.

Artikel 13. Teruggave ter beschikking gestelde zaken

 1. Indien Van den Anker aan Koper bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld, is Koper bij ontbinding of het op andere wijze eindigen van de overeenkomst op eerste verzoek daartoe van Van den Anker dan wel bij einde van de overeenkomst gehouden het aldus geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien Koper deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
 2. Indien Koper, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft Van den Anker het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op Koper te verhalen.

Artikel 14. Verwerking persoonsgegevens

 1. Bij het in behandeling nemen van een opdracht is het van belang dat persoonsgegevens van derden dienen te worden uitgewisseld. Voor de doorzending van (gevoelige) persoonsgegevens dient Koper deze gegevens op een veilige wijze aan Van den Anker ter beschikking te stellen. Te denken valt aan voldoende beveiliging op apparatuur alsmede voldoende beveiligde verzending.
 2. Van den Anker is gehouden tot bescherming onder de WBP (Wet Bescherming Persoonsgegevens) vanaf het moment dat de persoonsgegevens in haar macht zijn gekomen tot dat de persoonsgegevens vernietigd kunnen worden.
 3. Na ontvangst van de (gevoelige) persoonsgegevens zal Van den Anker zorgvuldig omgaan met deze (gevoelige) persoonsgegevens.
 4. Van den Anker zal de gegevens alleen delen met haar medewerkers voor zover het delen noodzakelijk is voor een goede behandeling van de opdracht en ter bevordering van de kwaliteit van dienstverlening van Van den Anker.
 5. Van den Anker zal nimmer gegevens delen met derden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Koper, tenzij de aard van de opdracht zulks noodzakelijk maakt. In het laatste geval wordt uw toestemming in verlening van de opdracht besloten te zijn.
 6. De persoonsgegevens worden tijdens de behandeling van de zaak zorgvuldig op het kantoor van Van den Anker gehouden en slechts verplaatst indien een goede behandeling van het dossier dit vereist. Indien het fysieke dossier zich buiten het kantoor van Van den Anker bevindt, zal Van den Anker de nodige zorgvuldigheid betrachten om verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.
 7. Dossiers en persoonsgegevens zullen gedurende de wettelijke bewaartermijn door Van den Anker zowel intern als extern worden bewaard. Daarbij gaat Van den Anker zorgvuldig met de opslag en verwerking van de dossiers om. Indien Van den Anker voor de opslag gebruik maakt van derden, dan zal Van den Anker de derde verplichten tot minimaal hetzelfde niveau van beveiliging.
 8. Indien er, ondanks de zorgvuldigheid van Van den Anker, desalniettemin een datalek bij Van den Anker of een van haar hulppersonen optreedt, dan is Van den Anker slechts aansprakelijk indien het datalek is ontstaan door het niet op orde hebben van de beveiliging van haar systemen. Voorts is Van den Anker ingeval van schade slechts aansprakelijk voor de directe schade ontstaan door het datalek en niet voor gevolgschade.
 9. Eventuele aansprakelijkheid wordt ten eerste verder beperkt tot de het bedrag dat de klant aan honorarium heeft betaald in de afgelopen drie maanden en ten tweede door het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van Van den Anker in het concrete geval uitkeert.

Artikel 15. Geschillen en toepasselijk recht

 1. Alle geschillen, betrekking hebbende op een overeenkomst of de uitvoering van een overeenkomst tussen Koper en Van den Anker, die niet in onderling overleg tussen partijen kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Van den Anker gevestigd is.
 2. In afwijking op het voorgaande artikellid zullen geschillen met Kopers die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf worden beslecht voor het gerecht waar Koper zijn woonplaats heeft.
 3. De overeenkomsten tussen Koper en Van den Anker worden beheerst door het Nederlands recht.